Проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: ПРОФИ ТУРС ООД

Договор №: BG16RFOP002-2.092-0636-C01

Обща стойност: 128 299.29 лв., от които 109 054.40лв. европейско и 19 244.89 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г.

Допустими по настоящата процедура са следните видове разходи:

Предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.
ВАЖНО: Редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г. е приложим за бенефициентите за разходите, извършени в периода след обявяване на процедурата. Изискването не се прилага за разходите за наем и възнаграждения.
В случай че общата стойност на заявените разходи (за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет), които обхващат периода преди обявяването на процедурата и периода след това, надвишават регламентираните прагове, бенефициентът следва да проведе избор на изпълнител с „Публична покана“ съгласно разпоредбите на ПМС № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, както и указанията, заложени в Ръководството за изпълнение на ДБФП по процедурата (което ще бъде изготвено и публикувано преди сключване на административните договори). Процедурата се провежда само за стойността на разходите, заявени за периода от обявяването на процедурата до приключване изпълнение на проекта. Когато общата стойност на заявените разходи попада под регламентираните прагове и ще бъдат извършени в периода след обявяването на процедурата, бенефициентите следва да съберат две съпоставими оферти.
За разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до обявяването на процедурата редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г. НЕ СЕ ПРИЛАГА. Допълнително, за да са допустими направените разходи, цената за тях следва да е пазарна за доказване на което при отчитане бенефициентите следва да представят не по-малко от 2 (две) съпоставими оферти, пазарно проучване или друго доказателство (че цената е пазарна) за съответната отчетената услуга/ доставка на суровини, материали или консумативи..
В случай на съмнение за завишение на направените разходи от пазарните цени, МТ си запазва правото да извърши допълнителна проверка и откаже възстановяване на същите.
За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 01.09.2020 г. Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на проектното предложение следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана като не може да бъдат предявявани разходи в по-голям от този размер за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет. Изискването не се прилага за разходите за наем и възнаграждения. Допълнително, за да са допустими направените разходи, цената за тях следва да е пазарна. В случай на съмнение за завишение на направените разходи от пазарните цени, МТ си запазва правото да извърши допълнителна проверка и откаже възстановяване на същите. Редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г. е приложим за бенефициенти след подаване на проектното предложение. В случай че общата стойност на заявените разходи (за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет), които обхващат периода преди подаване на проектното предложение и периода след това, надвишават регламентираните прагове, бенефициентът следва да проведе избор на изпълнител с „Публична покана“. Процедурата се провежда само за стойността на разходите, заявени за периода от подаване на проектното предложение до приключване изпълнение на проекта. Когато общата стойност на заявените разходи попада под регламентираните прагове и ще бъдат извършени в периода след сключване на административния договор за БФП, бенефициентите следва да съберат две съпоставими оферти.

Намери оферта

Запишете се за Бюлетин

и получавайте ексклузивни отстъпки